VUI MỪNG CHÀO ĐÓN

1 khách và 0 thành viên

LIÊN KẾT WEBSITE

Tài nguyên và tư liệu

hổ trợ trực tuyến

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Xin bạn cho ý kiến

  Vợ (chồng) của bạn nghĩ gì khi bạn thường Online khuya?
  Khó chịu
  Buồn bã
  Bình thường
  Vui vẻ
  Ý kiến khác

  Cảnh đẹp Việt Nam

  Chào mừng quý vị đến với Website của Phùng Duy Thành.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Lời giải 100 đề TIN HỌC VÀ NHÀ TRƯỜNG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Đặng Ngọc Dương (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:42' 02-08-2008
  Dung lượng: 957.0 KB
  Số lượt tải: 2184
  Số lượt thích: 0 người

  

  
  
    Lời giải đề Toán Tin
  Tin học & Nhà trường
  Mục lục
  Bài 1/1999 - Trò chơi cùng nhau qua cầu 4
  Bài 2/1999 - Tổ chức tham quan 4
  Bài 3/1999 - Mạng tế bào 6
  Bài 4/1999 - Trò chơi bốc sỏi 8
  Bài 5/1999 - 12 viên bi 8
  Bài 6/1999 - Giao điểm các đường thẳng 13
  Bài 7/1999 - Miền mặt phẳng chia bởi các đường thẳng 15
  Bài 8/1999 - Cân táo 17
  Bài 9/1999 - Bốc diêm 17
  Bài 10/1999 - Dãy số nguyên 18
  Bài 11/1999 - Dãy số Fibonaci 19
  Bài 12/1999 - N-mino 20
  Bài 13/1999 - Phân hoạch hình chữ nhật 26
  Bài 14/2000 - Tìm số trang sách của một quyển sách 27
  Bài 15/2000 - Hội nghị đội viên 27
  Bài 16/2000 - Chia số 28
  Bài 17/2000 - Số nguyên tố tương đương 28
  Bài 18/2000 - Sên bò 29
  Bài 19/2000 - Đa giác 30
  Bài 20/2000 - Bạn Lan ở căn hộ số mấy? 32
  Bài 21/2000 - Những trang sách bị rơi 32
  Bài 22/2000 - Đếm đường đi 32
  Bài 23/2000 - Quay Rubic 33
  Bài 24/2000 - Sắp xếp dãy số 35
  Bài 25/2000 - Xây dựng số 35
  Bài 26/2000 - Tô màu 35
  Bài 27/2000 - Bàn cờ 36
  Bài 28/2000 - Đổi tiền 37
  Bài 29/2000 - Chọn bạn 37
  Bài 30/2000 - Phần tử yên ngựa 38
  Bài 32/2000 - Bài toán 8 hậu 39
  Bài 33/2000 - Mã hoá văn bản 40
  Bài 34/2000 - Mã hoá và giải mã 41
  Bài 35/2000 - Các phân số được sắp xếp 42
  Bài 36/2000 - Anh chàng hà tiện 43
  Bài 37/2000 - Số siêu nguyên tố 44
  Bài 52/2001 - Xác định các tứ giác đồng hồ trong ma trận 66
  Bài 53/2001 - Lập lịch tháng kỳ ảo 69
  Bài 54/2001 - Bạn hãy gạch số 70
  Bài 55/2001 - Bài toán che mắt mèo 70
  Bài 56/2001 - Chia lưới 71
  Bài 57/2001 - Chọn số 73
  Bài 58/2001 - Tổng các số tự nhiên liên tiếp 74
  Bài 59/2001 - Đếm số ô vuông 74
  Bài 60/2001 - Tìm số dư của phép chia 75
  Bài 61/2001 - Thuật toán điền số vào ma trận 76
  Bài 62/2001 - Chèn Xâu 76
  Bài 63/2001 - Tìm số nhỏ nhất 78
  Bài 64/2001 - Đổi ma trận số 78
  Bài 65/2001 - Lưới ô vuông vô hạn 79
  Bài 66/2001 - Bảng số 9 x 9 80
  Bài 67/2001 - Về các phép biến đổi "Nhân 2 trừ 1" 80
  Bài 68/2001 - Hình tròn và bảng vuông 82
  Bài 69/2001 - Bội số của 36 83
  Bài 70/2001 - Mã hoá theo khoá 83
  Bài 71/2001 - Thực hiện phép nhân 84
  Bài 72/2001 - Biến đổi trên lưới số 85
  Bài 73/2001 - Bài toán chuỗi số 87
  Bài 74/2001 - Hai hàng số kỳ ảo 87
  Bài 75/2001 - Trò chơi Tích - Tắc vuông 90
  Bài 76/2001 - Đoạn thẳng và hình chữ nhật 94
  Bài 77/2001 - Xoá số trên bảng 95
  Bài 78/2001 - Cà rốt và những chú thỏ 95
  Bài 79/2001 - Về một ma trận số 96
  Bài 80/2001 - Xếp số 1 trên lưới 98
  Bài 81/2001 - Dãy nghịch thế 101
  Bài 82/2001 - Gặp gỡ 102
  Bài 83/2001 - Các đường tròn đồng tâm 107
  Bài 84/2001 - Cùng một tích 108
  Bài 85/2001 - Biến đổi 0 - 1 109
  Bài 86/2001 - Dãy số tự nhiên logic 111
  Bài 87/2001 - Ghi các số trên bảng 111
  Bài 88/2001 - Về các số đặc biệt có 10 chữ số 111
  Bài 89/2001 - Chữ số thứ N 112
  Bài 90/2002 - Thay số trong bảng 9 ô 113
  Bài 91/2002 - Các số lặp 113
  Bài 92/2002 - Dãy chia hết 116
  Bài 93/2002 - Trò chơi bắn bi 118
  Bài 94/2002 - Biểu diễn tổng các số Fibonaci 118
  Bài 95/2002 - Dãy con có tổng lớn nhất 118
  Bài 96/2002 - Số chung lớn nhất 119
  Bài 97/2002 - Thay số trong bảng 121
  Bài 100/2002 - Mời khách dự tiệc 121
  Bài 1/1999 - Trò chơi cùng nhau qua cầu
  (Dành cho học sinh Tiểu học)
  Đáp số: 17 phút. Cách đi như sau:
  Lượt 1: 2 + 1 sang, 1 quay về thời gian: 3 phút
  Lượt 2: 10 + 5 sang, 2 quay về thời gian: 12 phút
  Lượt 3: 2 + 1 sang thời gian: 2 phút
  Tổng thời gian: 17 phút

  Bài 2/1999 - Tổ chức tham quan
  (Dành cho học sinh THCS)
  Program bai2;
  uses crt;
  const fi = `P2.inp`;
  fo = `P2.out`;
  type _type=array[1..2] of integer;
  mang=array[1..200] of _type;

  var f:text;
  d,v:mang;
  m,n:byte;

  procedure input;
  var i:byte;
  begin
  assign(f,fi);
  reset(f);
  readln(f,n,m);
  for i:=1 to n do
  begin
  read(f,d[i,1]);
  d[i,2]:=i;
  end;
  readln(f);
  for i:=1 to m do
  begin
  read(f,v[i,1]);
  v[i,2]:=i;
  end;
  close(f);
  end;

  procedure sapxeptang(var m:mang;n:byte);
  var d:_type;
  i,j:byte;
  begin
  for i:=1 to n-1 do
  for j:=i+1 to n do
  if m[j,1]m[i,1] then
  begin
  d:=m[j];
  m[j]:=m[i];
  m[i]:=d;
  end;
  end;

  var i:byte;
  tong:integer;
  begin
  input;
  sapxeptang(d,n);
  sapxeptang(v,m);
  tong:=0;
  for i:=1 to n do tong:=tong+v[n-i+1,1]*d[i,1];
  for i:=1 to n do v[i,1]:=d[n-i+1,2];
  xapxeptang(v,n);
  assign(f,fo);
  rewrite(f);
  writeln(f,tong);
  for i:=1 to n do writeln(f,v[i,2]);
  close(f);
  end.

  Nhận xét: Chương trình trên sẽ chạy chậm nếu chúng ta mở rộng bài toán (chẳng hạn n <= m <= 8000). Sau đây là cách giải khác:

  const
  Inp = `P2.INP`;
  Out = `P2.OUT`;
  var
  n, m: Integer;
  Val, Pos: array[1..2, 1..8000] of Integer;
  procedure ReadInput;
  var
  i: Integer;
  hf: Text;
  begin
  Assign(hf, Inp);
  Reset(hf);
  Readln(hf, n, m);
  for i := 1 to n do Read(hf, Val[1, i]);
  Readln(hf);
  for i := 1 to m do Read(hf, Val[2, i]);
  Close(hf);
  for i := 1 to m do
  begin
  Pos[1, i] := i;
  Pos[2, i] := i;
  end;
  end;
  procedure QuickSort(t, l, r: Integer);
  var
  x, tg, i, j: Integer;
  begin
  x := Val[t, (l + r) div 2];
  i := l; j := r;
  repeat
  while Val[t, i] < x do Inc(i);
  while Val[t, j] > x do Dec(j);
  if i <= j then
  begin
  Tg := Val[t, i]; Val[t, i] := Val[t, j]; Val[t, j] := Tg;
  Tg := Pos[t, i]; Pos[t, i] := Pos[t, j]; Pos[t, j] := Tg;
  Inc(i); Dec(j);
  end;
  until i > j;
  if i < r then QuickSort(t, i, r);
  if j > l then QuickSort(t, l, j);
  end;
  procedure WriteOutput;
  var
  i: Integer;
  Sum: LongInt;
  hf: Text;
  begin
  Sum := 0;
  for i := 1 to n do Inc(Sum, Val[1, n - i + 1] * Val[2, i]);
  for i := 1 to n do Val[1, Pos[1, n - i + 1]] := Pos[2, i];
  Assign(hf, Out);
  Rewrite(hf);
  Writeln(hf, Sum);
  for i := 1 to n do Writeln(hf, Val[1, i]);
  Close(hf);
  end;
  begin
  ReadInput;
  QuickSort(1, 1, n);
  QuickSort(2, 1, m);
  WriteOutput;
  end.

  Bài 3/1999 - Mạng tế bào
  (Dành cho học sinh THPT)
  Program Bai3;
  uses crt;
  const fi = `P3.inp`;
  fo = `P3.out`;

  type mang=array[0..201,0..201] of byte;

  var m,n,t:byte;
  s:string;
  a:mang;
  f:text;
  b,c:^mang;

  procedure input;
  var i,j:byte;
  begin
  assign(f,fi);
  reset(f);
  readln(f,m,n,t);
  readln(f,s);
  for i:=1 to m do
  begin
  for j:=1 to n do read(f,a[i,j]);
  end;
  close(f);
  new(b);
  new(c);
  end;

  procedure hien;
  var i,j:byte;
  begin
  for i:=1 to m do
  for j:=1 to n do
  begin
  gotoxy(j*2,i);
  write(b^[i,j]);
  end;

  end;

  procedure trans(ch:char);
  var i,j,d:byte;
  begin
  fillchar(c^,sizeof(mang),0);
  for i:=1 to m do
  for j:=1 to n do
  begin
  d:=b^[i,j];
  case a[i,j] of
  1:inc(c^[i,j-1],d);
  2:inc(c^[i,j+1],d);
  3:inc(c^[i-1,j],d);
  4:inc(c^[i+1,j],d);
  5:begin inc(c^[i-1,j],d);inc(c^[i+1,j],d); end;
  6:begin inc(c^[i,j-1],d);inc(c^[i,j+1],d); end;
  7:begin inc(c^[i,j-1],d);inc(c^[i-1,j],d); end;
  8:begin inc(c^[i,j+1],d);inc(c^[i+1,j],d); end;
  end;
  end;
  if ch<>`X` then b^[1,1]:=ord(ch)-48;
  for i:=1 to m do
  for j:=1 to n do
  if (i<>1) or (j<>1) then b^[i,j]:=byte(c^[i,j]<>0);
  hien;
  readln;
  end;

  procedure output;
  var i,j:byte;
  begin
  assign(f,fo);
  rewrite(f);
  for i:=1 to m do
  begin
  for j:=1 to n do write(f,` `,b^[i,j]);
  writeln(f);
  end;
  close(f);
  end;

  var i:byte;
  begin
  clrscr;
  input;
  fillchar(b^,sizeof(mang),0);
  fillchar(c^,sizeof(mang),0);
  for i:=1 to t do trans(s[i]);
  output;
  end.

  Bài 4/1999 - Trò chơi bốc sỏi
  (Dành cho học sinh Tiểu học)
  Huy sẽ là người thắng cuộc. Thật vậy số sỏi ban đầu là 101 là một số có dạng 5k+1, nghĩa là số nếu chia 5 sẽ còn dư 1. Hoàng phải bốc trước, do số sỏi của Hoàng phải lấy là từ 1 đến 4 do đó sau lượt đi đầu tiên, số sỏi còn lại sẽ lớn hơn 96. Huy sẽ bốc tiếp theo sao cho số sỏi còn lại phải là 96, nghĩa là số dạng 5k+1. Tương tự như vậy, Huy luôn luôn chủ động được để sau lần bốc của mình số sỏi còn lại là 5k+1. Lần cuối cùng số sỏi còn lại chỉ là 1 và Hoàng bắt buộc phải bốc viên cuối cùng và ... thua.
  Bài toán tổng quát: có thể cho số viên bi là 5k+1 viên.

  Bài 5/1999 - 12 viên bi
  (Dành cho học sinh THCS)
  Ta sẽ chỉ ra rằng tồn tại 3 lần cân để chỉ ra được viên bi đặc biệt đó.
  Gọi các viên bi này lần lượt là 1, 2, ..., 12. Trong khi mô tả thuật toán ta dùng ký hiệu

  để mô tả quả hòn bi thứ n

  để mô tả một hòn bi bất kỳ

  Mô tả một phép cân.
  Ta gọi viên bi có trọng lượng khác là đđ.

  I. Lần cân thứ nhất. Lấy ra 8 hòn bi bất kỳ và chia làm 2 phần để cân:

  Có 2 trường hợp xảy ra:
  1.1. Cân trên cân bằng. Suy ra viên bi đđ (không rõ nặng nhẹ) nằm trong 4 viên bi còn lại (không mang ra cân)
  1.2. Cân trên không cân bằng.
  1.2.1. Nếu (1) nhẹ hơn (2) suy ra hoặc đđ là nhẹ nằm trong (1) hoặc đđ là nặng nằm trong (2).
  1.2.2. Nếu (1) nặng hơn (2) suy ra hoặc đđ là nặng nằm trong (1) hoặc đđ là nhẹ nằm trong (2).
  Dễ thấy các trường hợp 1.2.1. và 1.2.2. là tương tự nhau.
  Trong mọi trường hợp ta có kết luận đđ nằm trong số 8 viên hoặc nhẹ trong 4 hoặc nặng trong 4 còn lại.
  II. Xét trường hợp 1.1: Tìm được 4 viên bi chứa đđ
  Gọi các hòn bi này là 1, 2, 3, 4
  Lần cân thứ hai:

  Xét các trường hợp sau:
  2.1. Cân thăng bằng. Kết luận: viên bi 4 chính là đđ.
  2.2. Trường hợp cân trái nhẹ hơn phải (dấu <). Suy ra hoặc 3 là đđ nặng, hoặc 1 hoặc 2 là đđ nhẹ.
  2.3. Trường hợp cân trái nặng hơn phải (dấu >). Suy ra hoặc 3 là đđ nhẹ, hoặc 1 hoặc 2 là đđ nặng.
  Dễ thấy rằng các trường hợp 2.2. và 2.3. là tương tự nhau.
  III. Xét trường hợp 2.1: viên bi 4 chính là đđ
  Lần cân thứ ba:

  Nếu cân nghiêng < thì 4 là đđ nhẹ, nếu cân nghiêng > thì 4 là đđ nặng.
  IV. Xét trường hợp 2.2. Hoặc 3 là đđ nặng, hoặc 1 hoặc 2 là đđ nhẹ.
  Lần cân thứ ba:

  Nếu cân thăng bằng thì ta có 1 là hòn bi đđ nhẹ.
  Nếu cân nghiêng > thì ta có 3 là hòn bi đđ nặng.
  Nếu cân nghiêng < thì ta có 2 là hòn bi nhẹ.
  V. Xét trường hợp 2.3. Hoặc 3 là đđ nhẹ, hoặc 1 hoặc 2 là đđ nặng.
  Cách làm tương tự trường hợp 2.2 mô tả trong mục IV ở trên.
  VI. Xét trường hợp 1.2.1.
  Hoặc đđ là nhẹ trong 1, 2, 3, 4 hoặc đđ là nặng trong 5, 6, 7, 8.
  Lần cân thứ hai:

  6.1. Trường hợp cân thăng bằng. Suy ra đđ sẽ phải nằm trong 4, 7, 8, và do đó theo giả thiết của trường hợp này ta có hoặc đđ là 4 nhẹ, hoặc đđ là nặng trong 7, 8. Dễ nhận thấy trường hợp này hoàn toàn tương tự như 2.2. Bước tiếp theo làm tương tự như mô tả trong IV.
  6.2. Trường hợp cân nghiêng <, suy
   
  Gửi ý kiến